19 janvier 1996

Sheffield Arena

Sheffield, Royaume-Uni

sur scène

  • Guy Sigsworth
  • Kobayashi ’Coba’ Yasuhiro
  • Leila Arab
  • Trevor Morais