7 mars 1996

Hordern Pavilion

Sydney, Australie

sur scène

  • Kobayashi ’Coba’ Yasuhiro
  • Leila Arab
  • Plaid
  • Trevor Morais