9 mars 1996

Brisbane Festival Hall

Brisbane, Australie

sur scène

  • Kobayashi ’Coba’ Yasuhiro
  • Leila Arab
  • Plaid
  • Trevor Morais